• image
  • image

معرفی پژوهشکده

به منظور توسعه کمی و کیفی پژوهش های دندانپزشکی و کاربردی کردن آنها و افزایش نقش آنها در توسعه علم و تکنولوژی و سلامت در حوزه دندانپزشکی و با عنایت به لزوم ایفای نقش پیشاهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران در این راستا پژوهشکده علوم دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس موافقت اصولی جلسه دویست و بیستم مورخ 91/8/11  شورای گسترش آموزش عالی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی تأسیس گردید.