• image
  • image

هدف پژوهشکده

هدف از ایجاد پژوهشکده، ساماندهی، تعمیق و نهادینه کردن توسعه وجوه مختلف پژوهش های بنیادی و کاربردی و بالینی .... دندانپزشکی در راستای رفع نیازهای ملی و گسترش مرزهای دانش است.